top of page

ข้อกำหนดในการสมัครเป็นสมาชิก

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและการให้บริการทั้งหมด และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

 

ข้อ 1 วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขที่ทำขึ้นระหว่าง              บริษัท ทูพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์                                         X-LITE, NOLAN, N-COM, JUST1, TORC, AXXIS และ NITEK กับผู้เข้ามาใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”)

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงถึงการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และแสดงถึงความเข้าใจ ยอมรับ และตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ ในข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

 

ข้อ 2 การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปในภายหน้าตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ใช้บริการเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็น ตกลงและยอมรับได้

2.1 ผู้ใช้บริการ จะต้องลงทะเบียนและดำเนินการขั้นตอนขอเป็นผู้ใช้บริการโดยกรอก ชื่อ - นามสกุล และข้อมูลส่วนตัวโดยถูกต้องตามความจริง เมื่อบริษัทฯ ตอบรับการเป็นสมาชิกแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการมีสถานภาพเป็นสมาชิกและมีความผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ นับแต่นั้นและผู้ใช้บริการเข้าใจ ยอมรับ ตกลง ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

2.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเป็นสมาชิก จะต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง ให้ความยินยอม และเพื่อความสะดวกต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าวันที่ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วนั้น เป็นการให้ความยินยอมแล้วโดยปริยาย

2.3 บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม เงื่อนไขและข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบที่ช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ

2.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปที่ช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ และตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป และหากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ เข้าใจ ยอมรับ และผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นแล้ว

 

ข้อ 3 เนื้อหาการใช้บริการ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไข หรือผิดกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

3.1 บริษัทฯ จะให้บริการตามเงื่อนไขการหรือตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพื่อให้บริการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์โดยชอบด้วยกฏหมายให้แก่ผู้ใช้บริการ

3.2 บริษัทฯ อาจประกาศ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ข้อกำหนดหรือข้อบังคับใด ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับข้อตกลงและและเงื่อนไข อย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็น ยอมรับ ตกลง และผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงข้อกำหนดหรือข้องบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ๆ จะต้องเข้ามาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อกำหนดหรือบังคับโดยสม่ำเสมอและไม่อาจปฏิเสธความผูกพันได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการกล่าวอ้างว่าไม่ได้เข้ามาตรวจสอบดังกล่าวได้

 

ข้อ 4 บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

บริษัทฯ จะให้อีเมล์ที่ผู้ใช้บริการสมัครเป็นสมาชิกดำเนินการใช้เป็นบัญชี และรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ตั้งขึ้นโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือ ตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชีและรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในฐานะวิธีการเดียวที่บริษัทฯ ใช้แยกแยะผู้ใช้บริการได้

4.1 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากบริษัทฯ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะไม่นำไปเปิดเผยที่ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.2 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่บริษัทฯ       จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.3 บริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

ข้อ 5 การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ของ บริษัทฯ ได้  

ชื่อบัญชี ชื่อ-สกุล ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้ในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายไทยและกฎหมายนานาประเทศที่บังคับใช้

5.2 บริษัทฯ จะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในช่องทางออนไลน์และสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อที่จะทำการแก้ไขเรื่องความขัดแย้ง และ/หรือ เพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในแอปพลิเคชั่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อมูลดังกล่าวบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว

5.3 บริษัทฯ จะควบคุมและป้องกันด้วยระบบการจัดการข้อมูลตามรูปแบบเฉพาะตัวของบริษัทฯ ข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว

 

ข้อ 6 ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

6.1 มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6.2 ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามผู้ใช้บริการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น บทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือ ลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ

6.3 ไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

6.4 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.5 ไม่นำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack ใดๆ

6.6 ไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการให้บริการช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ

6.7 ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกงต่อบริษัทฯ

6.8 หากผู้ใช้บริการพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งบริษัทฯ ทราบทันที หากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใช้บริการบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อ 7 ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิการให้บริการ

7.1 บริษัทฯ มีสิทธิหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ และรวมถึงวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย

7.2 ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการบริการ บริษัทฯ จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ Network และระบบ บริษัทฯ จะตรวจเช็คประจำตามเวลาที่ระบุในช่องทางออนไลน์

7.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราว/ถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทฯ อาจระงับ เลื่อน การอนุญาตการใช้บริการ หากมีกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

7.3.1 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

7.3.2 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ

7.3.3 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในการชำระและการตรวจสอบค่าบริการ

7.3.4 การบำรุงรักษาและการก่อสร้างของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

7.3.5 ไม่สามารถที่จะให้บริการเนื่องจากภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

7.3.6 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของข้อมูล การหยุดให้บริการ ระงับ เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆ ตามข้อ 8 นี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

 

ข้อ 8 การยกเลิกการให้บริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้

8.1 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ

8.2 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบริษัทฯ

8.3 ละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจารีตประเพณี หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

8.4 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

8.5 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับบริษัทฯ

8.6 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

8.7 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร

8.8 ผู้ใช้บริการมิได้เข้าใช้บริการนานกว่าเวลาที่กำหนด

 

ข้อ 9 การยกเว้นความรับผิด

9.1 บริษัทฯ จะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

9.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้บริการ

9.3 บริษัทฯ มีสิทธิยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม

9.4 บริษัทฯ ยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง การตรวจเช็คและการก่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว

9.5 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง

9.6 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบจากการ Login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้

9.7 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการช่องทางออนไลน์สิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในช่องทางออนไลน์

9.8 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของบริษัทฯ อื่นรวมอยู่ด้วย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจากบริษัทฯ อื่นๆ

 

 

ข้อ 10 ข้อจำกัดในการใช้บริการ

10.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยบริษัทฯ เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

10.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน

10.3 บริษัทฯ สามารถระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการอันเนื่องจาการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของผู้ใช้บริการเอง

10.4 บริษัทฯ สามารถระงับการใช้งานบัญชี และข้อมูลทุกอย่างภายในช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้บริการจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆ ของช่องทางออนไลน์

10.5 บริษัทฯ เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือปรับปรุงช่องทางออนไลน์บริษัทฯ สามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้

 

ข้อ 11 กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ

2-POWER_LOGO_rezie240px.png
bottom of page